ОГРАНИЧЀН

ОГРАНИЧЀН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. мин. страд. от огранича като прил. 1. Който има строго определен неголям брой, размер, определена големина, продължителност и под., обикн. недостатъчни за някаква цел. В града има само няколко трамвайни линии, които стигат до определени квартали и могат да обслужват ограничен брой жители. П. Вежинов, ДМ, 35. Когато времето биваше ограничено, разискванията продължаваха по пътя към обекта. Г. Караславов, ПМ, 92. В ограничената пропорция от 2,50 на 1,20 метра той [майсторът] е смогнал да внуши архитектурна монументалност и художествен детайл. Ив. Коларов, Е, 5. Номенклатурата на растенията у нас обладава доста ограничено число български

названия. Ив. Вазов, Съч. XV, 87. После му откривам, че поради ограничения ми престой в неговата родина търся с някого да разгледам още днес Хелзинки. Кр. Белев, З, 12. Ограничен растеж. Ограничен асортимент. Ограничен тираж. Ограничени данни. // За пари, материални и други възможности, средства — който е малък, недостатъчен по количество; оскъден. Автоматът [за хранене] представлява цяла стена от стъклени шкафчета. .. В автоматите е автоматично и яденето, бързо и мълчешката. Тук идват хора с още по-ограничени парични възможности. Г. Белев, КВА, 176. В развитието си ний сме останали много назад, а между това средствата за развитие — нравствено и умствено — у нас са твърде ограничени. П.Р.Славейков, Р, 19. // За интелектуални или физически възможности — който е недостатъчен за някаква цел. Език обикновен, тромав,.. стих тежък, нехармоничен, грапав — са важни указания за критика. Те показват, че се намираме пред .. автор с ограничени възможности или съвсем без талант. Ив. Богданов, СП, 52-53.

2. Който се отнася до малък обхват, до малко на брой неща, обекти или области на проява, понякога недостатъчни, за да бъде нещо пълноценно. Във вътрешната .. стая и кухня живееше сама старата госпожа. ..наемът от квартирантите и малката пенсийка.. бяха предостатъчни за ограничените ѝ нужди. Г. Райчев, ЗК, 137. Поставяйки си отначало ограничената задача да се грижи за чистотата на книжовния език и да изработи пълен речник на френския език, тя [Френската академия] бива постепенно разширена с клонове за положителните и обществено-историческите науки. М. Арнаудов, БКД, 5-6. Той [Чарлс] никога не можа да се издигне много и нито веднъж не направи голям удар. Сделките му бяха ограничени и страхливи. П. Спасов, ХлХ, 14. Турските делегати предложиле тая комисия да са състои от посланиците на европейските сили, но с ограничени правдини [права]. НБ, 1877, бр. 58, 225-226. Ограничени пълномощия. Ограничена тематика. Ограничено приложение. Ограничено разпространение. // Който се състои или се отнася до малко на брой лица. Франческо.. разказва за едно ограничено, избрано общество, към което е принадлежал и Микеланджело и което се е срещало всеки неделен ден в малката църква. М. Бичев, АНВ, 29. Като елитна сервитьорка за банкети с ограничен достъп тя пожънваше завидна слава и добри пари в окръжния център. Й. Попов, БНО, 113. Не ся вдало на чехите да спазят всичките резултати на хуситското движение: едни от тях .. съвсем изчезнали, а други станали достояние само на ограничен кръжец. П. Р. Славейков, Ч, 1874, бр. 2, 38.

3. Прен. Който не съдържа или не предоставя достатъчно разнообразие, възможности и пречи за материалното или духовното развитие на някого, нещо. Светът, в който живееше, беше еснафски и ограничен, а тоя, за който мечтаеше, — приказен. Д. Димов, Т, 9. — Той се е оградил от дебели стени и живее лош, ограничен живот. Д. Немиров, Др, 53. Творческият хоризонт на писателя е ограничен, понеже не получава вече впечатления от действителността. Ив. Богданов, СП, 156.

4. Прен. Който не е достатъчно богат, развит, усъвършенстван; беден, непълен, семпъл. Такива женски профили и разголени балерини в различни пози бяха изрисувани с ограничена .. сръчност по целия лист. П.Вежинов, ВР, 166. Дори в такъв сравнително грижливо написан разказ като "Миньори" езикът е все още недостатъчно художествен, ограничен, сух, на места грапав и тромав. С, 1951, кн. 4, 181. // За познания, умения, подготовка — който не е достатъчно пълен, многостранен, задълбочен; беден, непълен. Има много работи да ся разкажат за хлябът,.. Тъй, например, кога и де най-напред ся е въвело правянието и употребението на хляба, кой го е най-напред изнамерил .. За тези две питания нашите познания са твърде ограничени. Пч, 1871, кн. I, 11. Човек прост и с твърде ограничено гражданско развитие, той мъчно разбираше значението на събитията. Ив. Вазов, Съч. XI, 97-98.

5. Прен. Който няма достатъчно познания, духовни интереси или задълбочено, обхватно мислене и виждане за действителността; посредствен, едностранчив. Класната им преподаваше литература,.., но според Валери бе направо ограничена, най-напред по предмета, който преподаваше, а след това и като човек. Ал. Томов, П, 134. Човек, който е лишен от дарбата да води занимателен и умен разговор, е за оплакване. Той може да е умен, но се показва неразвит и ограничен. Ив. Вазов, Съч. IX, 135. Само второстепенни таланти, ограничени и во възгледите за своята задача, си привързват таланта и ума о временни партизански начала и обществени тенденции. П. П.Славейков, Събр.съч. VI (1), 9. Повърхностен, ограничен, с дребна душа, той не съзира величието на подвига на жена си, а е засегнат от едно мнимо престъпление, фалшификацията на подписа. Ст. Грудев, ББ, 61. // Със съгл. или несъгл. опред. Който има в недостатъчна степен качествата, посочени от определението. Нищ и ограничен духом — мисълта му беше заета през всичкото време с планове за дребни гешефти. Д. Димов, Т, 499-500. Иван Лазаров остави дълбоки следи в нашето изкуство със своето самобитно скулптурно творчество. Наистина в отделни страни то е идейно ограничено, но в цялост е реалистично. ЛФ, 1956, бр.2,

3. Един человек, колкото е по-малко любопитен, толкова по-малко тръси да ся научава, и толкова по̀ е ограничен в познанията си и по-глупав. Ч, 1871, бр. 23, 716.

6. Прен. Който се характеризира с недостатъчни интелектуални или духовни качества. Нейният ограничен ум, който вън от пределите и понятията на Буковци нищо не знаеше и не разбираше, не можа да ѝ даде никакъв положителен отговор. Т. Влайков, Съч. II, 151. Чудно ли е, ако службата или случаят те срещне с някоя жена, с която трябва да говориш, да се покажеш любезен, възпитан човек,.. та да се смята това за престъпление, за нарушение на семейната чест? Само един тъп, ограничен мозък можеше да вижда в тия обикновени житейски срещи страшния фантом на изневярата. Л. Стоянов, Избр. съч. III, 387. // За възглед, разбиране, мнение — който не засяга, не отразява нещата в тяхната пълнота, взаимовръзка, причини, а е насочен само в една посока; едностранчив, повърхностен. — За него осветлението .. има и някакво друго значение освен чисто практическото. За мен то е неизгодно, защото ще оскъпи производството. — Твърде ограничено разбиране — каза Грашев. Д. Фучеджиев, Р, 294. — Какво наричаш морален елемент? — Да произхождаш от работническата класа. — Но това е сектантство, ограничен догматизъм. Д. Димов, Т, 225. Не желай легкоумно да съдиш за князове и служители споряд ниските и ограничени мнения на твоето ниско състояние. Ал. Кръстевич, ВПЖ (превод), 87.

7. Спец. За монарх — който не осъществява единствен цялата власт, а я споделя с други държавни органи (парламент, сенат и под.) и управлява съгласно с конституцията на страната. Някои монарси делят върховната власт на особни учръждения в държавата си; в такъв случай тии се наричат конституционни или ограничени. К. Смирнов, З, 71. Свободата на избиранието на представителите и на разискванието в парламентът ся оздравила.. Англия от тогази насам ся управлявала от един ограничен и конституционален монарх. ИЗ 1877, 1881, 150.

Дружество с ограничена отговорност. Иконом. Обединение на две или повече лица за извършване на търговия или производство чрез концентрация на капиталите им, членовете на което носят частична отговорност за задълженията на дружеството, рискувайки само вноските и членските си права.

Списък на думите по буква