ОГРАНИЧЀНИЕ

ОГРАНИЧЀНИЕ, мн. ‑ия, ср. 1. Ограничаване. От душа мразя консерваторщина и лъжливия либерализъм, мразя всяко ограничение на свободата. Т. Влайков, Съч. III, 54. Живот без начало и без край, на който ние сме само покорни изпълнители. .. А в гърдите на всеки човек бушува бунтът на притеснението, на ограничението. Ст. Чилингиров, РК, 105. Строгото ограничение от баща ми да стоя постоянно у дома си,.., без да ме пуска да хайтувам, отсетне го разбрах, че е било за мое добро. Р. И. Блъсков, СбНУ XVIII, 547. Ограничение на работния ден. Ограничение на гражданските права.

2. Обикн. мн. Нормативни изисквания, правила, въведени от ръководни органи, които ограничават или забраняват нещо, някакви прояви, дейност, възможности. До 1967 година ловът на зайци беше без ограничения през целия ловен сезон. ЛР, 1979, кн.2, 9. Изборите бяха извършени с общо, равно и тайно избирателно право, без каквито и да било ограничения. Ист. IX и X кл, 7. Правото да се преминава от една по-напред избрана професия към друга, предпочетена отсетне, тъй също се допуща с някои ограничения, до 35-а годишна възраст. ССГ (превод), 45. // Със съгл. или несъгл. опред. Такива изисквания, норми, налагани от някого (означен от определението) или свързани с областта, проблемите, означени от определението. Не е необходимо, разбира се, [поетът] да се затваря на всяка цена в циганския бит и фолклор, за да си слага сюжетни ограничения. ЛФ, 1956, бр.8, 2. Те [учениците] искаха .. да бъдат дръзки и смели като тия соколи, които не можеха да понасят ограниченията на пансиона, строгата дисциплина в гимназията. Д. Спространов, С, 35. Верски ограничения. Цензурни ограничения. Феодални ограничения.

3. Обикн. мн. Неписани нравствени изисквания, норми, които въздържат някого от определени прояви. Още на тръгване беше си дал дума, че няма да се отбива в чифлика. .. — Защо пък да си налагам ограничения? — .. — Аз може да мина покрай чифлика и пак да не се срещна с никого и с никого да не приказвам. Й. Йовков, ЧКГ, 53-54. — Свобода има само в изкуството, а в живота — само ограничения. Ал. Гетман и др. СБ, 221. Не туряш никакво ограничение на техните инстинкти, а у децата най-първо лошите инстинкти се събуждат и развиват после в наклонности, в пороци. Ив. Вазов, Съч.IX, 51.

Списък на думите по буква