ОДОБРЯ̀ВАМ

ОДОБРЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; одобря̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. 1. Преценявам, смятам действията, постъпките, поведението на някого за добри, правилни, уместни и изразявам съгласието си с тях. — Защо въздишаш? Не одобряваш ли? — Одобрявам. — И все пак въздишаш. Кажи, ако не си съгласна, аз няма да отида. К. Калчев, СТ, 102. Ако ли не можете да додете и одобрявате да повикаме Каракановски, тогива телеграфисайте ми. АНГ, I, 315. Бръчков ми разказа за новия план [да се формира чета] и аз одобрявам. Ив. Вазов, Съч. VI, 48-49. Гласът му прозвуча по-твърд и ироничен. Това беше признак, че беше му омръзнало да одобрява всяка дума на другаря си. П. Стъпов, ГОВ, 7. Ние познаваме някои истинни патриоти, които не одобрявале сичките постъпки на Цанкова и Балабанова. НБ, 1877, бр. 60, 235. И европейските вестници разсъждават, проклинат, обвиняват, критикуват и одобряват нашите действия съобразно със своите собствени интереси. С, 1872, бр. 41, 325.

2. Оценявам и възприемам някого като подходящ, достоен за нещо (длъжност, работа и под.). Него, Хрисантова, да изберете, и аз него одобрявам... Чуваш ли, Костѝ? Ив. Вазов, Съч. VI, 190. Със скрита радост тя мислеше за оня ден, когато Петър ще се ожени и ще ѝ доведе снаха, каквато тя харесваше и одобряваше от сърце. И. Петров, НЛ, 74. Често пъти отгоре не одобряваха посочения за кмет например, тогава те туряха друг. Ст. Даскалов, БМ, 29-30. // Избирам нещо измежду няколко подобни като добро, подходящо за някаква цел или поради по-доброто му качество. Решихме да се образува и редакционен съвет от писатели,.., да преглеждат и одобряват всички ръкописи, които ще се печатат в списанието и библиотеката. Ал. Спасов, С, 59. Търси ми Пейко из три иляди стада, / .. / агне да заколи, агне за Гергьовден. / Не можа Пейко агне да намери, / агне да намери и да го одобри. Нар. пес., СбНУ ХLVI, 194.

3. Утвърждавам, узаконявам проект, план, решение и под. като отговарящи на определени изисквания, съдържащи се в правилници, устави или закони. [Участниците в комисията] го одобряваха.. строежът по тоя проект излизаше двойно по-евтин и бърз. Бл. Димитрова, ПКС, 350. Забележително е и това, че множество търговски кантори са въстанале против гореказания данок и помолиле камерата да го не одобрява. С, 1872, бр. 32, 250. Народният и смесен съвет решава, патриархът и Синодът одобряват. Г, 1863, бр. 2, 12. Тя е винаги интересувала и гражданската власт, която е почти утверждавала и одобрявала всякога самостоятелните церкви. Ч, 1870, бр. 4, 118.

4. Остар. Книж. Подобрявам, облагородявам. Като одобряваме с вар оние полета, на които растат само блатисти треви, ние ги преобръщаме на плодородни не с твърде скъпи средства. Знан., 1875, бр. 22-23, 369-370. Малко плодове служат за прехрана на чловека и на добитъка, та затова и чловек ги сее, одобрява, полива, пресажда и отглядва ги в градината или на полето. Д. Мутев, ЕИ, 88.

5. Диал. Одоброволям (Н. Геров, РБЯ III). одобрявам се, одобря се. I. Страд. от одобрявам в 1, 2, 3 и 4 знач. И своите нови идеи за образование и възпитание аз прилагам безпрепятствено и нашироко. И те дават благотворни резултати, които се признават и одобряват от всички. Т. Влайков, Съч. III, 51. Обичаят изискваше смъртното наказание над военни лица да се одобрява от главнокомандуващия. А. Гуляшки, ЗВ, 86. II. Взаим. от одобрявам в 5 знач. — Помирете се, одобрете се, че подир това ще даде Бог и друга радост — рече мюфтията и погледна бея в очите полувъпросително. Ц. Гинчев, ГК, 159-160.

Списък на думите по буква