ОДОМЀТРИЯ

ОДОМЀТРИЯ, мн. няма, ж. Геод. Измерване на изминат път с одометър.

—От гр. }δός 'път' + ‑метрия.

Списък на думите по буква