ОДОЦНУ̀ВАНЕ

ОДОЦНУ̀ВАНЕ ср. Диал. Закъсняване; одоцване.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква