ОЖЀНА

ОЖЀНА. Вж. оженвам2.

Списък на думите по буква