ОЗЛОБЀНО

ОЗЛОБЀНО. Нареч. от озлобен; с озлобение, злобно. Една бабичка,.., тършуваше из боклукчийските кофи,.. Старостин също забеляза това, поклати глава и озлобено каза: — Някои хвърлят консервите недоядени в кофите, а други,.., са принудени да ги събират за храна. Г. Белев, КВА, 170. Погледнах надире / и плюх озлобено / и в теб, / и в самия живот. Н. Вапцаров, Избр. ст, 1946, 76.

Списък на думите по буква