ОЗЛОБЀНОСТ

ОЗЛОБЀНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Качество или състояние на озлобен; озлобение, злоба. Ружа усещаше много добе тази вътрешна озлобеност, която ясно се беше изписала върху лицето на Борис, и се учудваше, че всичко беше станало само за три години. К. Калчев, СТ, 118. Той будеше у него само една озлобеност и засилваше чувството на неприязън към някои по-буйни селяни. Т. Влайков, Съч. III, 196. Между разговорите по катадневни несгоди тук проблясваха и силни изрази по общата озлобеност. А. Страшимиров, Съч. I, 123.

Списък на думите по буква