ОЙКОНЍМИЯ

ОЙКОНЍМИЯ ж. Езикозн. 1. Събир. Всички селищни имена в дадена област или държава.

2. Дял от лексикологията, който изучава селищните имена.

— От гр. οxκος 'дом' + ΐ̀νομα 'име'.

Списък на думите по буква