ОКИСЛЀНИЕ

ОКИСЛЀНИЕ, мн. няма, ср. Спец. 1. Химична реакция, при която дадено вещество, елемент се съединява с кислорода; окисляване.

2. Всяка химична реакция, при която става отнемане на електрони от атомите или йоните на дадено вещество; окисляване. Противоп. редукция.

3. Съвкупност от такива процеси, реакции, протичащи в живите клетки; окисляване. Биологично окисление.

Списък на думите по буква