ОКРЀЛ

ОКРЀЛ м. Диал. Растението слез.

— От Л. Андрейчин и др., Български тълковен речник, 1976.

Списък на думите по буква