ОКРИВЀЯ

ОКРИВЀЯ. Вж. окривявам1.

Списък на думите по буква