О̀КСИ

О̀КСИ-. Първа съставна част на сложни названия със значение: а) който е свързан с кислород, напр.: оксихемоглобин, оксиредукция; б) който съдържа хидроксилна група ОH, напр. оксиалдехид.

— От гр. |ξύς 'кисел'.

Списък на думите по буква