ОКСИРЕДУ̀КЦИЯ

ОКСИРЕДУ̀КЦИЯ ж. Хим. Процес, изразяващ се в отдаване и приемане на електрони, като повишаването на положителната валентност е окисление, а повишаването на отрицателната валентност е редукция. Тези два процеса [окисляването и редукцията] се извършват едновременно и се разглеждат като единен процес — .. оксиредукция. Хим. IХ кл, 1965, 41. При взаимодействието на меден окис с водород едновременно се извършват две противоположни реакции: редукция и окисляване. Затова правилно е реакцията да се нарича окислително-редукционна или оксиредукция. Хим. VII кл, 1965, 54.

Списък на думите по буква