ОКТАЀДЪР

ОКТАЀДЪР, ‑ът, ‑а, мн. ‑дри, след числ. ‑дъра, м. Мат. Геометрично тяло, състоящо се от две четиристенни пирамиди с обща основа; осмостенник, октоедър. По-едрите кристали на магнетита имат ясна осмостенна форма (октаедър), оградена с 8 равностранни триъгълници. Геол. IХ кл, 1951, 112. Някъде близо до тавана [на галерията] зее голяма плоска кухина, цялата покрита [отвътре] с едри колкото юмрук галенитови кристали. Те не са прости форми, а комбинации на куб с октаедър. Б. Ангелов, ЗМ, 38. Откриват се и други видове кристали:.. — прозрачни октаедри (при бронхиална астма), и хематоидинови кристали — жълточервеникави ромбчета. М. Василев и др., ВБ, 49. Както солта, тъй и много други тела могат да ся кристализуват; но формите на кристалите им биват различни, например кубове, призми, октаедри, ромбоедри и проч. Н. Гюзелев, Ф, 22. В югозападната част на Витоша се срещат магнетични октаедри и апатитни призми.

— От гр. |κτάεδρος през фр. octaèdre и рус. октаэдр. — В. Груев, Геометрия, 1867.

Списък на думите по буква