ОКТА̀Н

ОКТА̀Н м. Хим. Наситен въглеводород с молекула от осем атома въглерод и осемнадесет атома водород, представляващ безцветна течност със слаба миризма. Газовият бензин по химичен и фракционен състав съществено се различава от всички други видове бензин.. Той съдържа:.., нормален хептан, октан и техните изомери. М. Герасимов, ХН, 60. Октанът се съдържа в нефта и бензина. △ Температурата на кипене на октана е 125,8°

— От гр. |κτώ 'осем'.

Списък на думите по буква