ОЛЀКНА

ОЛЀКНА. Вж. олеквам и олекнувам.

Списък на думите по буква