ОЛИГОЦИТЀМИЯ

ОЛИГОЦИТЀМИЯ ж. Мед. 1. Намаление на общия брой на еритроцитите.

2. Намаление броя на клетките в костния мозък.

— Лат. oligocythemia от гр. |λίγος 'малък' + κύτος 'клетка' + αίμα 'кръв'.

Списък на думите по буква