ОМАЛОДУ̀ШВАНЕ

ОМАЛОДУ̀ШВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от омалодушвам и от омалодушвам се; омаломощаване.

Списък на думите по буква