ОМИЛЀЯ

ОМИЛЀЯ. Вж. омилявам.

Списък на думите по буква