ОМОГРА̀Ф

ОМОГРА̀Ф м. Езикозн. Дума, която се пише еднакво с друга дума, но има различно ударение и значение. Думите "па̀ра" и "пара̀" са омографи.

— От гр. ◊μος 'еднакъв' и γρά5ω 'пиша'.

Списък на думите по буква