ПАГИНА̀ЦИЯ

ПАГИНА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Книж. Означаване с числа поредността на страниците на книга и под.; номерация. Той [Шафарик] .. тъкмял да отпечата предговора .. с отделна римска пагинация. СбНУ LII, 144. За улеснение при използуването на показалците се въвежда помощна пагинация за цялото течение на вестника.

— От лат. pagina 'страница' през фр. pagination и рус. пагинация.

Списък на думите по буква