ПАД

ПАД, па̀дът, па̀да, мн. па̀дове, м. 1. Място в река, поток и др., където има рязко увеличаване наклона на коритото, при което течащата вода пада от високо; водопад. Планинските води се хвърляха смело от падовете, сплитаха се в пенести бързеи и огласяха горите с весел жизнерадостен екот. А. Мандаджиев, ОШ, 20. Зачеващи поточета проритваха в утробата на планината .. и скачаха от падовете с плясък. Ст. Даскалов, ЕС, 174. Падове по течението на реката убиваха силата, отнемаха красотата ѝ. М. Яворски, ХП, 55. Тоя дъжд и снежната вода беснеят сега в коритото на Марин дол:.. громолят на всеки пад, а където няма падове, стържат по дъното. В. Милев, РК, 7. Те [рибите] се чувствуваха по-добре в големите долове, във вировете, които се образуваха след високи падове. Д. Фучеджиев, Р, 281.

2. Форма от земната повърхност, където има рязък наклон, спускане или вдлъбнатина между две височини; падина. Особено красив е залезът. В ярката, пламтяща червенина са изразяни причудливи хребети, остри падове, грозно насечени зъбери. П. Вежинов, ДМ, 9. Навън валеше сняг/ .. / Обвиваше в безкрайна мрежа върховете и / падовете на земята. Т. Монов, СЧ, 80. Състезателите имаше да се справят с трудностите на.. писта.., изпълнена с остри падове и опасни места.

3. Прен. Рязко намаляване, понижаване на нещо; спад. Взеха чашите, чукнаха се, но Урумов отпи само една мъничка глътка. Изведнъж се почувствува тъжен, после някаква пустота измести всичко.. Тоя внезапен пад след прилив на жизнени сили през последния половин месец едва ли не го уплаши. П. Вежинов, НБК, 128. Вътрешната сила на актрисата е умишлено туширана и затова пресъздаваният от нея образ е останал прекалено равен, без изблици, без падове. ЛФ, 1958, бр. 48, 2.

4. Спец. Разлика в надморската височина на речно корито преди и след водопад, язовирна стена или водноелектрическа станция. — Ако реката се отбие, преди да навлезе в бързеите и с канал се отведе, хей там,.. около лозето ще се получи най-малко шест-седем метра пад. — Какъв пад? — Водата, казвам, ще пада седем метра. О. Василев, Т, 133. Падът, създаден от язовирната стена, се оползотворява от една подязовирна водна електрическа централа. Пр, 1953, кн. 1, 18. — Каскада се нарича система от електростанции, наредени една под друга, които използуват общия воден пад на поречие или водоток. Ст. Станчев, НР, 49. Реките имат висок пад, което създава благоприятни условия за развитието на електродобивната промишленост. Г. Костов и др., К, 201.

5. Спец. Разлика между две равнища на температура, налягане, електрическо напрежение или друг показател при рядко или значително понижение. Мярката за съвършенството на циклите е цикълът на Карно, защото той при даден температурен пад гарантира максималното превръщане на топлината в работа. К. Славомиров, Т, 34. Тази пара се преработва за производство на електроенергия с по-малък топлинен пад. Я. Якимов, Т, 30. Разпределението на напрежението на един проводник се нарича още и пад на напрежението. Физ. Х кл., 1965, 145. Пад на налягането в газопровода. Пад на влажността.

Списък на думите по буква