ПАКЀТ

ПАКЀТ, м. 1. Нещо, обикн. храна, вещи, предмети, добре увити отвсякъде в хартия, плат и под.; вързоп. Беше станало обед. Работниците взеха пакетите с храна и се отправиха към края на двора. Д. Кисьов, Щ, 261. Една ръка се показва и му подаваше нещо, загънато в хартия .. Ламбрев взе пакета и се дръпна навътре в стаята си: имаше хляб, кутия консерви, бисквити. Й. Йовков, Разк. I, 160. Трамваят спира по малки поселища, слизат и се качват хора с кошници и пакети, школници с чанти, и потъват в зашумени алеи. К. Константинов, ПЗ, 101. Бай Ганьо беше облечен в бозави шаечени дрехи .. В ръката му бастон и под мишницата един пакет, обвит с жълта книга. Ал. Константинов, БГ, 19. Всеки бе задигнал, каквото свари. Конете и самите войници бяха покрити с черги и отрупани с бохчи, дисаги и пакети, взети плячка от околните села. Зл. Чолакова, БК, 96. Превързочен пакет. Противохимичен пакет.

2. Неголямо количество от хранителен продукт, цигари или др. в специална опаковка от хартия, картон и др, предназначено за продажба на дребно; плик. Вечерта, когато се прибра, намери на масата пакет с масло, а яйцата бяха наредени между двете стъкла на прозореца. М. Грубешлиева, ПИУ, 257. Купуваше си пакет "Мелник" от будката на площада и тръгваше към новата сграда. С, 1972, кн. 11, 84. Писарската плата .. му е служила главно за две неща: да си купува тетрадки за дращене стихове .. и за

зелени пакети тютюн. П. П.Славейков, Събр. съч. VI (1), 118. Пакет захар. Пакет сол. Пакет ориз. Пакет бращно. Пакет бонбони.

3. Спец. Наредени една върху друга или една до друга плочи, листове или други материали в строителството, техниката. Пакет повдигащи се плочи. Пакет листова ламарина. Пакет водопроводни тръби.

4. Прен. Книж. В съчет. със същ. в мн. като акции, закони, въпроси и др. Определена съвкупност от това, което е назовано от съществителното, която представлява единно, общо цяло. В дейността им [на търговските дружества] участвувала и държавата, като в най-големите тя притежавала контролния пакет акции и могла да ги ръководи. Е. Андрейчин, А, 21. Пакет закони за социално осигуряване. Пакет нормативни актове. Пакет въпроси за обсъждане. Пакет от предложения. Пакет междудържавни споразумения.

5. Остар. Голям плик за писмо, документи или под. Волски извади от джоба си един пакет запечатан, който съдържаше препис от обезчестителното писмо. П.Р.Славейков, ОЛ (превод), 78. Сега сераскерът приел пакет от пратеника на великия везир, разпечатал го и го чете. Ст. Ботьов, К (превод), 211-212.

В пакет. Обикн. с глаголи за движение или глагола съм. Близо един до друг; вкупом. Войската замарширува в пакет на дружини. Д. Вълев, З, 13. Лодките потеглиха правилно по означените с вехи коридори и почти в пакет стигнаха до мястото за връщане. В. Райков, ПВ, 84.

— От фр. paquet. — Друга (остар.) форма: пакѐто. — Ив. Богоров, Първичка българска граматика, 1844 (вж. Л.Ванков, Към историята на италианските заемки в български, ГСУ, 1959, 270).

Списък на думите по буква