ПАЛЕО

ПАЛЕО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който има отношение към древен или предисторически период; напр.: палеобиоло̀гия, палеоеко̀логия, палеоло̀гия, палеославѝстика, палеография.

— От гр. παλαιός 'древен, стар'.

Списък на думите по буква