ПАЛЕОАНТРОПОЛО̀ГИЯ

ПАЛЕОАНТРОПОЛО̀ГИЯ ж. Спец. Дял от антропологията, който изучава изкопаемите останки от човека. Взаимната обусловеност между палеоантропологията .. и палеодемографията проличава особено ясно при изследването на етногенетичните процеси. ПЗ, 1981, кн. 10, 5-6. Деветашката пещера е цяло съкровище за българската палеоантропология. НТМ, 1961, кн. 12, 5.

— Друга форма: палеантрополо̀гия.

Списък на думите по буква