ПАЛЕОГЀН

ПАЛЕОГЀН, мн. няма, м. Геол. Началният период на неозойската ера от геоложката история, който се дели на палеоцен, еоцен и олигоцен и продължава около 30 милиона години. Сложен и трудно разбираем е геоложкият строеж и петрографският състав на Западните Родопи, формирани през палеозоя, палеогена, неогена и кватернера. М. Тошков, и др., НР II, 163. През палеогена се появяват маймуните, от които през неогена в отделен клон се развиват и човекоподобните моймуни. П. Мандев, СПВ, 19.

— От гр. палео‑ + γTνος 'раждане'.

Списък на думите по буква