ПАЛЕОГРА̀ФИЯ

ПАЛЕОГРА̀ФИЯ ж. Наука, която изследва древните и средновековни писмени паметници (начин на писане, украса, форма на буквите, качество на материалите и др.). Големи заслуги има Григорович по-специално и за староруската писменост и палеография. Ив. Шишманов, Избр. съч. I, 196. С него [знаенето на езика] ведно иде умеянето да четем древните писмена — лингвистика и палеография. Т. Шишков, ТС, 195.

Списък на думите по буква