ПАЛЕОЕНДЕМЍТ

ПАЛЕОЕНДЕМЍТ м. Бот. Растителен вид, съхранил се непроменен от минали геологични епохи, който се среща днес само на определена малка територия. Ценен приро‑

ден паметник в народния парк "Витоша" е тисовото находище,.. Необходимо е да се следи за съдбата на всеки екземпляр, защото тисът е един рядък палеоендемит, останал още от терциерно време. М. Тошков и др., НР II, 36.

Списък на думите по буква