ПАЛИНОЛО̀ГИЯ

ПАЛИНОЛО̀ГИЯ ж. Бот. Дял от ботаниката, който изучава цветния прашец (полен) и спорите на растенията.

— От лат. pallen 'брашно' + -логия.

Списък на думите по буква