ПАНСИОНЀРКА

ПАНСИОНЀРКА ж. 1. Ученичка, която се учи и живее в пансион (в 1 знач.). Пътниците в парахода .. бяха много .. От Бувре се прибави и бръмчащия рой на пансионерките от едно девическо училище. Ив. Вазов, Съч. XXV, 141-142. Това ще наложи на Диди Спасова да влезе във връзка с един реномиран пансион за девици, където пансионерките ще бъдат не само добре гледани и възпитавани, но ще бъде помислено и за тяхното допълнително образование и обща култура. БНТ, 1941, бр. 223, 3.

2. Жена, която наема квартира с пълно обслужване — храна, пране на бельо, дрехи. Тук живеят, между другите приходящи, и няколко млади пансионерки. Кр. Белев, З, 42.

Списък на думите по буква