ПА̀ПРАТ

ПА̀ПРАТ, ‑тта̀, ж. 1. Многогодишно тревисто растение с дълги пересто нарязани листа, без цветове и без семена, което се размножава чрез спори и расте по горите, обикн. по сенчести влажни места. Край пътеките растеше папрат или бъз, пъстрееха се цветя, трънки, шипки. Ст. Загорчинов, Избр. пр III, 326-327. Тръгнахме между дърветата. Зелените папрати бяха високи до пояс. А. Каралийчев, СР, 116. Папратите край ручея се поклащаха. Ив. Хаджимарчев, ОК, 324. В най-плътната сянка се спотайваха папрати, по полянките под редките пролуки между дъбовите корони се полюляваха изкласилите горски треви. П. Бобев, ГЕ, 27. Къдрав лих поток се пени,/ блъска се от бряг на бряг;/ плахо папрати зелени/ гледат лудия му бяг. П. Яворов, Съч. I, 13.

2. Място, обрасло с това растение. Отрядите се спотайваха някъде в околността — сред малинаците, край ручеите, в папратта. Цв. Ангелов, ЧД, 206. Нагазиха [овчарчетата] равнина от папрати, а оттам нахълтаха в столетната борова гора. Ив. Хаджимарчев, ОК, 50. Видях как малкият картечар блъсна празното сандъче, измъкна се назад и се срина в дола. Запълзя като гущер между камънаците, излезе на отсрещния бряг и хукна да бяга през папратите. А. Каралийчев, СР, 119. Стигнаха до малка полянка, обрасла в ягодови листа и папрат. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 98.

3. Само мн. Различни видове от това растение. С настъпването на лятото, количеството на видовете бърже нараства. По-разпространени и характерни са разните видове звънчета,.., няколко вида папрати. П. Делирадев, В, 162. Към средата на Девона вече се появили хвощове, плавуни, папрати и голосеменни. Геол. IX кл, 148.

4. Само мн. Бот. Род многогодишни тревисти и дървовидни висши спорови растения, които включват над 10 000 вида съществуващи и изчезнали растения. Filicales. Преди милиони, милиони години, Ради, лицето на Земята е било покрито с гигантски растения. Тия растения сега са изчезнали. Те са били от рода на папратите и лишеите. Г. Томалевски, АН, 156.

Женска папрат. Бот. Вид папрат, широко разпространена във влажни и сенчести места в гори и храсталаци, както и по открити места в субалпийския пояс, която е с късо коренище и едри светлозелени двойно- и тройноперести листа с дъговидни соруси от долната страна на листата. Athyrium filix-femina. Мъжка (противоглистна) папрат. Бот. Вид папрат, широко разпространена във влажни и сенчести места в гори и храсталаци, както и по открити места в субал‑

пийския пояс, с едри тъмнозелени двойноперести листа с кръгли соруси от долната страна на листата и с късо коренище, от което се извлича вещество за лекуване от глисти. Dryopteris filix-mas. Мъжката папрат е многогодишно тревисто растение. Бтн, V и VI кл, 1951, 176. На остров Тасос произвеждат вино за сън и за безсъние. Използва се и противоглистна папрат. Л. Петров и др., БНК, 17. Орлова папрат. Бот. Най-едрият вид папрат у нас, широко разпространен из цялата страна, със светлозелени листа с двойно- или тройноперести петури и висок до 2-3 м, чието разклонено подземно коренице е с високо съдържание на скорбяла, използвана за приготвяне на лепило. Pteridium aqvilium. От всяко камъче шури вода и всяка гънка на скатовете се задушава от буйния растеж на омана, подбела и орловата папрат. Цв. АНгелов, ЧД, 22. Сладка папрат. Бот. Вид папрат, широко разпространена в предпланинските и планински райони у нас, който расте по засечени скали, скални блокове и в основата на стари дървета, обрасли с мъх, с пересто разсечени листа, които излизат от хоризонтално коренище и са от 5 до 20 см дълги, съдържащи захари, откъдето идва името на вида. Polypodium vulgare. С настъпването на лятото, количеството на видовете [различни растения] бърже нараства. По-разпространени и характерни са разните видове звънчета.., няколко вида папрати .. сладката папрат. П. Делирадев, В, 162.

— Друга (диал.) форма: па̀пра.

Списък на думите по буква