ПАРАГРА̀Ф

ПАРАГРА̀Ф м. 1. Част от текст в глава, раздел (обикн. в закон, правилник, учебник, книга), която започва с нов ред, има самостоятелно съдържание и се означава със знак §. Робовладелците, богатите търговци и собствениците на кораби .. настояли да се изхвърли параграфът, осъждащ робството. Така провъзгласените в Декларацията права и свободи не се отнасяли до негрите. Л. Толев и др., Ист. VIII кл, 25. След няколко време писаря напомни Дочу, че, за да се покрие еди-кой си параграф от миналия бюджет, трябвало да се изплати някакъв си дълг. Т. Влайков, Съч. III, 134. Кой член или параграф от тоя закон дава право на правителството да бие с ръцете на "чомагашите" и полицейските банди секиго? Хр. Ботев, Съч. 1929, 183. Като прочетохме този втори параграф от славно диалектически написания програм на Китка, то ний не можехме да не подскочим от радост. Ч, 1875, бр. 9, 421.

2. Самият знак §.

— От гр. παράγραφος 'писано отстрана' през фр. paragraphe или нем. Paragraph.

Списък на думите по буква