ПАРАЛЀЛЕН

ПАРАЛЀЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. Успореден. Минах през двата тунела и покрай стръмните две паралелни скалисти стени "Ритлите". Ив. Вазов, Съч. ХVII, 75.

2. Който се извършва едновременно; едновременен. В стопанства, които имат въведени две паралелни сеитбообращения, предпочитание трябва да се дава на агротехническата еднородност на полетата. М. Мичев и др., З, 122. Постепенно започва да изчезва и паралелната дейност на една и съща личност като живописец, скулптор и архитект. Хр. Ковачевски, СК, 29.

Списък на думите по буква