ПАРАЛИНГВЍСТИКА

ПАРАЛИНГВЍСТИКА ж. Дял от езикознанието, който изследва езика на жестовете, мимиката, интонацията и др., като спомагателна комуникативна система. Паралингвистиката открива национални особености в значението и употребата на някои жестове.

— От гр. παρά 'извън' + лингвистика.

Списък на думите по буква