ПАРАСЪ̀

-ПАРАСЪ̀. Втора съставна част на сложни съществителни със значение: 'пари, обикн. за дребни разходи, назовани с първата част на думата', напр.: джобпарасъ̀, кафепарасъ̀, и др.

— От тур. parası.

Списък на думите по буква