ПАРИТЀТ

ПАРИТЀТ м. 1. Книж. Равенство, равнопоставеност на две страни, две неща. Паритетът по отношение броя на членовете на легацията на .. Румъния във Вашингтон се поставя от правителството на .. Румъния като условие за това разрешение на въпроса за броя на членовете на американската легация в Букурещ. ОФ, 1950, бр. 1767, 3.

2. Финанс. Установено чрез закон съотношение между паричните единици на различни страни, изразено в злато.

Девизен паритет. Финанс. Число на чуждестранните парични единици, което отговаря на числото на местните парични единици. Монетен паритет. Финанс. Число, което показва колко монетни единици на една държава съдържат толкова чист благороден метал, колкото се съдържа в една монетна единица на друга държава. Стоков паритет. Финанс. Цената на една стока на чуждестранен пазар, изразена в местни парични единици.

— От нем. Parität.

Списък на думите по буква