ПАРОКОТЀЛЕН

ПАРОКОТЀЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Спец. 1. Който е свързан с парен котел. Парокотелни инсталации.

2. Като същ. парокотелна ж. и парокотелно ср. а) Инсталация за парно отопление. В полето, .., сега се издига само един комин. Издигна го бригадата.. на Георги Минкин. Сега тя работи на парокотелната. ВН, 1960, бр. 2875, 1. Топлофикационният метод на топлоснабдяване като по-съвършен .., осъществяван чрез централните парокотелни, трябва да намери и у нас приложение. Я. Якимов, Т, 404. б) Помещение, където се намира такава инсталация. Търсехме Спиридонов. Той току-що беше минал и в предачницата, и в лабораторията, и в парокотелното, и в тъкачния стан. Г. Готев, ПШ, 136.

Списък на думите по буква