ПАРОМЀР

ПАРОМЀР м. Спец. Уред за регистриране количеството на па̀рата; парометър. За контролиране и отчитане работата на отделни елементи на котелния агрегат се употребяват контролни измервателни прибори, към които спадат: паромери, тягомери. К. Славомиров, Т, 394. В по-големите промишлени котелни агрегати освен изброените по-горе контролни прибори се монтират още: регистриращи паромери, тягомери, термометри за температурата на парата и водата и други прибори. Ст. Пиперков и др., ЕМ, 290.

Списък на думите по буква