ПАРОНОМА̀ЗИЯ

ПАРОНОМА̀ЗИЯ ж. Лит. Стилна фигура, при която целенасочено се употребяват близки по звуков състав думи с различно значение.

— От гр. пара‑ + ονομάξω 'наричам'.

Списък на думите по буква