ПАРТЍДА

ПАРТЍДА ж. 1. Страница в сметководна книга, определена за едно лице, учреждение, фирма и под. Понеже сега тоя сменен или продаден имот се намираше на моята партида, данъкът се искаше от мене. Ц. Церковски, Съч. III, 173. Жена му.. наистина имаше своя земя, която те работеха; но тя си беше още на името на баща ѝ, затова той сега намекваше със съжаление, че не е можал да я прехвърли на своя партида. Ст. Даскалов, БМ, 6. Защо го оттикнах?.. За една полица, издадена от нас.., шконтира я с голямо аджио, и после казва: мини я на партидата ми от бъдещата печалба. Ив. Вазов, Съч. Х, 7. Американецът, като дойде в Берлин,.. получава германска кредитна картичка, стойността на която се вписва в международните книги, в партидата за дълговете на Съединените щати към Германия. ССГ (превод), 94. ◊ Заверих партидата.

2. Определено количество еднородни неща, стока, изпратени или получени наведнъж. Защо му е [на Борис] да бъде дребен търгаш, да продава малки партиди [тютюн] на едрите хищници,.., когато след няколко години, с още малко труд и търпение, можеше да граби десеторно повече? Д. Димов, Т, 32. Защо не ѝ купиш една крачна машина от новите модели "Сингер", .. Ситен бод, знаеш, гладко върви и никакъв шум! Току-що ми пристигна една партида — чудо стока! Чудомир, Избр. пр, 76. Получих две партиди от поръчаните чорапи.

3. Разг. Обикн.със същ. Част от цялостна, обединена на някакъв принцип група хора. Ония, които не достигнаха до болницата, си отидоха още същата нощ на няколко партиди. С. Северняк, ИРЕ, 194. "Люлин" бе ново, току-що образувано предприятие. Аз бях от първата партида работнички, приети на работа във фабриката. М. Гръбчева. ВИН, 67. Решили в партийната организация да погостуват на станцията..

Но могат ли всички да се поберат в тая теснотия? И, значи, излъчили първата партида гости. А. Гуляшки, МТС, 287.

4. Остар. Идейна или политическа групировка; партия. Научавам ся, че в града ви има две партиди и едната е против депутатите. АНГ I, 148. Един предводител на българската партида, а именно учител на българското училище в Букурещ е онзи, който е изпроводил тие сандъци до едного от своите политически совероизповедници в Гюргево. Хр. Ботев, Съч. 1950, 12. Републиканската партида показа, че тя е достойна да управлява и да ръководи Франция. Хр. Ботев, Съч. 1950, 10. Партиден номер. Партидна пратка.

— От венец. partida през гр. παρτίδα (Вж. Л. Ванков, Италианските заемки..., ГСУ, 1966,60, 174).

Списък на думите по буква