ПАРТНЬО̀РСТВО

ПАРТНЬО̀РСТВО, мн.-а, ср. Книж. Участие в някаква дейност заедно с друг, като партньор; партниране. Представителите както на дясното, така и на лявото крило [на лейбъристката партия] в английското правителство желаят, щото цялата програма за превъоръжаването да бъде построена .. върху принципа на партньорството, а не на основата на зависимост от Америка. РД, 1950, бр. 337, 2. Трябва да се

преодолеят трудни икономически задачи.., за да се ликвидира наследената стопанска изостаналост, която ги [африканските държави] привързва в неравноправно партньорство с бившите колонизатори. Д. Филипов, К, 55-56. Равноправно партньорство.

Списък на думите по буква