ПАРЦЀЛКА

ПАРЦЀЛКА ж. Разг. Умал. от парцела. Засей в училищното учебно-опитно поле две еднакви по големина парцелки с ръж.. После прибери поотделно добивите от двете опитни парцелки. Сл. Петров, РКХО, 40. Мястото се разделя чрез вадички или дъсчици на малки парцелки, на всяка от които се посява по отделен сорт. Гр., 1906, бр. 5, 70.

Списък на думите по буква