ПАСИВИТЀТ

ПАСИВИТЀТ м. Остар. Книж. Неутралитет. На другият ден аз намерих Грема Кнокса .., та го попитах готов ли е да свърже уговор с министра на полицията с един месячен бонефис, що би му дарил за пълен пасивитет на полицията към него и неговата дружина. Св. Миларов, СЦТ, 55.

— От фр. passivité 'пасивност, безучастност'.

Списък на думите по буква