ПАСТОРА̀Л

ПАСТОРА̀Л м. Литературно или сценично музикално произведение, с идиличен сюжет из пастирския живот, разпростране‑

но особено през 16-18 век. Още в началото на 16-ия век в Далмация се явява светски театър с граждански комедии, пасторали и драми. Т, 1955, кн. 11, 35. Притвори очи за миг и заслушай като на шега —/ старинния пасторал, нежен като песента на саз,/ изпята преди много векове — като че от мен, сега. Ел. Багряна, ВС, 62. И стада дългоруни/ в полята далечни видял/ и тогава по струните/ протяжно звучал пасторал. Н. Стефанова, РП, 112. Важно място имат пастирските песни или пасторалите на известните трубадури. Като имали постоянно разговорна форма, те и в първоначалния вид съдържали в себе си много драматическо. Т. Шишков, В, 54.

— От лат. pastoralis 'пастирски' през фр. pastoralle.

Списък на думите по буква