ПАТРИА̀РХАНА

ПАТРИА̀РХАНА, мн. няма, ж. Остар. Патриаршия; патрикана. Ако би дуварите на цариградската патриархана могли да говорят, то ни би разказали такива ужаси, от които би отвърнал лицето си и гениалният злодеец император Нерон. Л. Каравелов и Хр. Ботев, ЗК, 154. Кажете ни после това има ли някакво съмнение, че и манастирът св. Наум не е запален от самите охридски власти или от привържениците на фанариотската патриархана? Хр. Ботев, Съч. 1929, 333. Това [фанариотско] съзаклятие станало тържествено, защото съзаклятниците ходили в патриарханата и заклели са в черкова. С, 1872, бр. 42, 334.

— От гр. πατριαρχία през тур. patrikhane.

Списък на думите по буква