ПЀВКА

ПЀВКА1 ж. Диал. Песен, песничка. Мама им певка певала: / — Нани ми соколе, нани ми, / соколи до два близнака. Нар. пес., СбБрМ, 123.

ПЀВКА

ПЀВКА2 ж. Книж. Рядко. Вид бор. Гъсти горички от певки обличат като с разчепкана зелена вълна диплите на тая безплодна местност. К. Константинов, П, 35.

— От гр. πεύκη.

Списък на думите по буква