ПЕДАГО̀ГИКА

ПЕДАГО̀ГИКА ж. 1. Наука за възпитанието, обучението и образованието на подрастващите поколения. Съставителите им [на песните] трябва .. да се съобразяват с изискванията на предучилищната педагогика, а така също с целите и задачите на методиката на музикалното възпитание в детската градина. НК, 1958, бр. 5, 2. // Тази наука като учебен предмет. У осталите три класа ще са предава: закон божий, руский язик, български и сърбски.. Колкото за францушкий език, за педагогика и дидактика, ще са реши изпосле. Ч, 1871, бр. 1, 253. В Главното девическо училище са преподават: .. история, методика, педагогика. Ч, 1870, бр. 6, 176. Експериментална педагогика. История на педагогиката. Предучилищна педагогика. // Разг. Учебник по този предмет. Тя си спомни, че между книгите ѝ има една стара педагогика. Ем. Станев, ИК I и II, 442.

2. Стесн. Основните принципи на тази наука, подпомагащи метода на обучение по отделните дисциплини в училищата и в университетите. Смятам, че на бъдещите конкурси трябва да отделим един или два дни за една сесия по въпросите на вокалната педагогика. ВН, 1963, бр. 3674, 4.

3. Организирана практическа дейност за възпитание и обучение на подрастващите поколения; педагогия. Бележките за основанието на първите девически училища в Плевен и Враца са много важни за историята на нашата педагогика въобще и за историята на женското образование в частност. Ив. Шишманов, СбНУ ХI, 720. Психологията дели человеците според разсуждението, усещанието и волята. Разумната педагогика треба да развива сичките тия сили на духа. У, 1871, бр. 1, 84.

4. Разг. Съвкупност от практически действия, похвати и средства за възпитателно въздействие и за постигане на определена възпитателна цел. Карцерът, стоенето "под оръжие" и миенето на нужниците бяха остарели педагогики. С. Северняк, ВСД, 151. Тогава нямаше педагогики и психологики — не тичаш ли, не тракаш ли с токове — пляс по врата. П. Незнакомов, БЧ, 9-10. — Вашата мека педагогика няма ли да изплези език и да се изроди в терор? Д. Вълев, З, 178.

— От гр. παιδαγωγική през рус. педагогика.

Списък на думите по буква