ПЕДОЛО̀ГИЯ

ПЕДОЛО̀ГИЯ ж. Наука за детето (развила се през 20-те години на ХХ в.) — съвкупност от възгледи и концепции за природата и развитието на детето, основаващи се главно върху схващането за предопределеност на детското развитие от наследствени фактори.

Списък на думите по буква