ПЕЗЕВЀНКА

ПЕЗЕВЀНКА ж. Рядко. Жена пезевенк. Ако си ти стара баба, / ако нямаш зъби, / то и тогаз владиката / ще да та полюби; / стани му ти пезевенка, / служи му

телесно, / и той ще ти даде пари / и царство небесно. Л. Каравелов, Съч. I, 69-70.

Списък на думите по буква